Munk School of Global Affairs and Public Policy G7 Information Centre
Summits |  Meetings |  Publications |  Research |  Search |  Home |  About the G7 and G8 Research Group
Trinity College in the University of Toronto

Ba Guo Ji Tuan Xin Xi Zhong Xin

Guan Fang Wen Jian

Fei Guan Fang Yi Wen

Shen Me Shi Ba Guo Ji Tuan?

What is the G8?

Shen Me Shi Er Shi Guo Ji Tuan?

What is the G20?



From La Maddalena to L'Aquila, by Silvio Berlusconi, Prime Minister of Italy, July 2009
published in G8 2009: From La Maddalena to L'Aquila [in English]


The 2010 Muskoka Summit, by Stephen Harper, Prime Minister of Canada, July 2009
published in G8 2009: From La Maddalena to L'Aquila [in English]



G8 Statement on the Global Economy, October 15, 2008

Wu Guo Sheng Ming

2008 G5 Statement, Sapporo, Japan, July 8, 2008


Hai Dao Cheng Feng Hui, 2004 Nian 6 Yue 8-10 Ri

Sea Island Summit, June 8-10, 2004

Zhu Xi Sheng Ming (2004.6.10)

(Chair's Summary 2004)

Mian Xiang Jin Bu Yu Gong Tong Wei Lai, He Fan Zhong Dong Bei Fei Di Qu Jian Li Huo Ban Guan Xi (2004.6.10)

Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader Middle East and North Africa 2004)


Ai Wei Ang, 2003 Nian 6 Yue 1-3 Ri

Evian Summit, June 1-3, 2003

Zhu Xi Sheng Ming (2003.6.3)

(Chair's Summary 2003)

Fei Zhou Xing Dong Fang An Zhi Xing Bao Gao (2003.6.1)

(Implementation Report by Africa Personal Representatives to Leaders on the G8 Africa Action Plan)

Ba Guo Ji Tuan Guan Yu Shui Zi Yuan Xing Dong Fang An (2003.6.2)

(Water: A G8 Action Plan)

Ba Guo Ji Tuan Zai Wei Sheng Ling Yu Xing Dong Fang An (2003.6.2)

(Health: A G8 Action Plan)

Ba Guo Ji Tuan Guan Yu Fan Dui Ji Huang (You Qi Zai Fei Zhou Di Qu) De Xing Dong Fang An (2003.6.2)

(Action Plan against Famine, Especially in Africa: A G8 Action Plan)

Quan Qiu He Zuo Fang Zhi Da Gui Mo Sha Shang Xing Wu Qi He Yuan Cai Liao Kuo San: Ba Guo Ji Tuan Gao Guan Xiao Zu Nian Du Bao Gao (2003.6.2)

(Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction: G8 Senior Officials Group Annual Report)

Ba Guo Ji Tuan Guan Yu Tong Guo Quan Qiu He Zuo Fang Zhi Da Gui Mo Sha Shang Xing Wu Qi He Yuan Cai Liao Kuo San De Xing Dong Fang An (2003.6.2)

(Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction: A G8 Action Plan)

Jia Qiang Guo Ji He Zuo De Jue Xin He Neng Li, Da Ji Kong Bu Zhu Yi (2003.6.2)

(Building International Political Will and Capacity to Combat Terrorism: A G8 Action Plan)


Lang Bu Ye Xuan Yan (1975.11.17)
Rambouillet Summit, November 17, 1975

Lang Bu Ye Xuan Yan (1975 Nian Gong Bao)

(Rambouillet Communiqué, November 17, 1975)


[back to top]


G7 Information Centre

Top of Page
This Information System is provided by the University of Toronto Library and the G7 Research Group at the University of Toronto.
Please send comments to: g7@utoronto.ca
This page was last updated June 27, 2018.

All contents copyright © 2019. University of Toronto unless otherwise stated. All rights reserved.